Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Zengo International BV, gevestigd op Simon Homburgstraat 14, 5431 NN te Cuijk, Nederland.

Nummer KvK: 17278442. Statutair gevestigd te Eindhoven.

Toegang tot en gebruik van de Zengo Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Zengo Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Zengo Website (www.zengointernational.com) en alle andere sites van Zengo International BV en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de Zengo Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Zengo Website stem je in met deze voorwaarden.

De Zengo Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Zengo International BV en haar dochterondernemingen en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Zengo Website bekende gegevens. Zengo International BV kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Zengo International BV instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Zengo International BV kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Zengo Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Zengo International BV behoudt zich het recht voor om de Zengo Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Zengo International BV en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Zengo Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Zengo Website.

Links
De Zengo Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Zengo International BV evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom
Zengo International BV en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Choose Language